• امروز : شنبه - ۴ تیر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Saturday - 25 June - 2022
4
شهردار بندرکنگ خبر داد

پیمان خواهرخواندگی ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ و ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮره سنگال بسته شد

  • کد خبر : 38706
  • ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹
پیمان خواهرخواندگی ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ و ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮره سنگال بسته شد
ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﻬﺘﺮ و دﻧﯿﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاﮐﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد

به گزارش هرمزگان امروز ایوب زراعی شهردار بندر تاریخی کنگ در گفتگو با هرمزگان امروز گفت : ﺷﺒﮑﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎن زﯾﺒﺎﺗﺮ و دوﺳﺘﺎﻧﻪﺗﺮی اﺳﺖ. دﻧﯿﺎی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاﮐﺎت و ارزشﻫﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻐﺘﻨﻢ اﺳﺖ. اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ و ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮره ﭘﯿﻤﺎنِ ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

وی در حاشیه ی کنفرانس مجازی بین بندرکنگ از جمهوری اسلامی ایران و گوره از سنگال ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ این دو بندر تاریخی، اظهار داشت : دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ.

ایوب زارعی افزود : ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﻬﺘﺮ و دﻧﯿﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاﮐﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد.

شهردار بندرتاریخی کنگ یادآور شد: ﺷﺒﮑﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎن زﯾﺒﺎﺗﺮ و دوﺳﺘﺎﻧﻪﺗﺮی اﺳﺖ. دﻧﯿﺎی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاﮐﺎت و ارزشﻫﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻐﺘﻨﻢ اﺳﺖ. اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ و ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮره ﭘﯿﻤﺎنِ ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

مهندس زارعی گفت: ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﻨﮓ در اداره ﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮره ﺑﭙﺮدازم. ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و ﻣﺮدم ﮐﻨﮓ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺟﻬﺎز ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺳﯿﻼن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ. ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ذاﺗﺎً دارای روﺣﯿﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و دوﺳﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ، از اﯾﻦ رو ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ.

این شهردار موفق هرمزگان یادآور شد: ﻣﺮدم ﮐﻨﮓ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﭼﯿﺮه دﺳﺖ و ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎزﻫﺎی ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و دارای ، ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ. ﮐﻨﮓ ، را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮده و از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻟﻨﺞﺳﺎزی و » ۲۰۱۱ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. در ﺳﺎل « ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﮓ » در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.

لینک کوتاه : https://www.hormozgantoday.ir/?p=38706
  • نویسنده : امیر بردبار
  • منبع : روابط عمومی شهرداری بندرکنگ
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.